Students

PhD Students

Haowei He (2019-)

Jiaye Teng (2020-)

Jingqin Yang (2021-)

Yifan Zhang (2021-)

Zhenru Lin (2022-)

Master Student

Shuxin Zhang (2019-2022, afterwards: PhD at Peking University)

Postdoc

Chao Li (2021-2023, afterwards: Shanghai Qizhi Institute)

Teaching

Machine Learning (Fall 2019-2022)

Type-safe Modern System Practice (Summer 2022)

Introduction to AI (Fall 2019-2020)

AI+X (Fall 2021)

AI Research Practice (Fall 2022)