Web挖掘和语言技术课题组


IIIS
清华大学
中国北京市
100084

@

gdm

demelo.org


Update

The group has moved. Please see our new Deep Data Lab home page!


介绍

欢迎访问清华大学Web挖掘和语言技术课题组主页。我们是姚期智院士领导的IIIS的一员。

我们的目标是开发新算法来理解Web上的信息,主要研究领域是机器学习、自然语言处理、数据挖掘、Web挖掘、信息检索和大数据。


新闻


小组

师资人员

  Gerard de Melo

博士生

  Yipeng Kang (坑易澎)   Linlin Wang (王琳琳)
  Xiang Long (龙翔)   Qian Yang (杨茜)

研究/本科生

  Chen Ma   Sen Wang (王森)
  Erin Wang

合作伙伴

  Niket Tandon   Gan Chuang

毕业生和实习生


资源


发表论文


教学